Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
 1. #1
  viethaiabc Guest

  Android 6.0.1 - Tổng hợp, thảo luận, Mods Rom Samsung Android 6.0.1

  guides & mods & links
  build rom

  samsung android marshmallow 6.0.1

  [img]http://**************/attachments/rom-full-g9250-android-6-0-1-jpg.22325/[/img]  tổng hợp, thảo luận, hướng dẫn fix lỗi, mods rom samsung

  android 6.0.1
  các hướng dẫn fix, mods dưới đây được thực hiện trên android 6.0.1 của s6/s6 edge, các bạn có thể làm tương tự cho bản android 6.0.1 trên các máy khác của samsung !!!
  chú ý là tất cả các file đều phải đã deodex !

  - post #2: [build rom] fix lỗi update-script và mods csc features android 6.0.1

  - post #3: mods services.jar:

  • usb plug/unplug disable wake up (tắt bật màn hình khi kết nối/ngắt kết nối cáp usb)
  • advance power menu (5way reboot) android 6.0.1
  • remove high volume warning for headphones (tắt cảnh báo mức âm lượng khi cắm tai nghe)
  • mods default window animation scales

  -
  post #4: mods framework.jar:
  • all apps multiwindow (đa cửa sổ đa nhiệm cho mọi ứng dụng)

  -
  post #5: mods systemui.apk:
  • integrate potato clock
  • integrate gradient statusbar

  - post #6: mods incallui.apk:

  • disable endcall screen

  - post #7: mods personalpageservice.apk
  • privatemode fix (fix chế động riêng tư)

  - post #8: mods secsettings.apk
  • enable touchkey light duration
  • enable display scaling

 2. #2
  ctyvienthongthanhpho Guest
  fix build rom cook (zip - update-script) android 6.0.1

  - fix lỗi wifi android mm trong update-script

  thêm vào update-script đoạn set_metadata sau:


  Mã:
  set_metadata("/system/etc/init.goldfish.sh", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0550, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:system_file:s0");
  set_metadata("/system/etc/init.sec.boot.sh", "uid", 0, "gid", 2000, "mode", 0550, "capabilities", 0x0, "selabel", "u:object_r:sec-sh_exec:s0");
  - lệnh flash bootloader trong update-script

  thêm vào phần cuối của update-script:


  Mã:
  package_extract_file("sboot.bin", "/dev/block/sda1");
  run_program("/sbin/reboot", "fota_bl");
  ...

  mods csc features android 6.0.1
  (xem hướng dẫn mods csc tại đây: http://**************/threads/43651/)

  - tắt tự động chuyện sms thành mms:  Mã:
  <cscfeature_message_disablesmstommsconversionbytex tinput>true</cscfeature_message_disablesmstommsconversionbytext input>
  - bật tắt âm chụp ảnh:


  Mã:
  <cscfeature_camera_shuttersoundmenu>true</cscfeature_camera_shuttersoundmenu>
  - ẩn tùy chọn cập nhật phần mềm (rom cook sẽ không ota được):


  Mã:
  <cscfeature_setting_disablemenusoftwareupdate>true </cscfeature_setting_disablemenusoftwareupdate>
  - hiển thị icon nfc trên status bar:


  Mã:
  <cscfeature_nfc_statusbaricontype>default</cscfeature_nfc_statusbaricontype>
  - bật ghi âm cuộc gọi:


  Mã:
  <cscfeature_voicecall_configrecording>recordingall owed</cscfeature_voicecall_configrecording>
  - bật chức năng chắn (block) tin nhắn/cuộc gọi:


  Mã:
  <cscfeature_setting_enablemenublockcallmsg>true</cscfeature_setting_enablemenublockcallmsg>
  - bật chức năng tự động kết nối mạng để gửi nhận mms:


  Mã:
  <cscfeature_ril_forceconnectmms>true</cscfeature_ril_forceconnectmms>
  - bật danh sách đen cho apps tin nhắn gốc:


  Mã:
  <cscfeature_message_enableblacklist>true</cscfeature_message_enableblacklist>
  - bật chức năng sao lưu - khôi phục tin nhắn:


  Mã:
  <cscfeature_message_enablesaverestoresdcard>true </cscfeature_message_enablesaverestoresdcard>

 3. #3
  daklak209 Guest
  services.jar mods

  # decompile service.jar


  # usb plug/unplug disable wake up (tắt bật màn hình khi kết nối/ngắt kết nối cáp usb):
  - mở file smali/com/android/server/power/powermanagerservice.smali
  - search đoạn sau


  Mã:
  invoke-direct {p0, v9, v8, v0}, lcom/android/server/power/powermanagerservice;->shouldwakeupwhenpluggedorunpluggedlocked(ziz)z
  
  move-result v1
  
  if-eqz v1, :cond_1
  - thêm vào "const v1, 0x0" như dưới đây


  Mã:
  invoke-direct {p0, v9, v8, v0}, lcom/android/server/power/powermanagerservice;->shouldwakeupwhenpluggedorunpluggedlocked(ziz)z
  
  move-result v1
  
  const v1, 0x0
  
  if-eqz v1, :cond_1
  # advance power menu (5way reboot) android 6.0.1  - mở file smali/com/android/server/policy/globalactions.smali
  - search đoạn sau:


  Mã:
  new-instance v5, lcom/android/server/policy/globalactions$9
  thuộc đoạn sau:


  Mã:
   new-instance v5, lcom/android/server/policy/globalactions$9;
  
    sget-boolean v4, lcom/android/server/policy/globalactions;->mnewfeatureform:z
  
    if-eqz v4, :cond_7
  
    const v4, 0x108095f
  
    :goto_4
    const v6, 0x10408cf
  
    move-object/from16 v0, p0
  
    invoke-direct {v5, v0, v4, v6}, lcom/android/server/policy/globalactions$9;-><init>(lcom/android/server/policy/globalactions;ii)v
  - sửa $9 thành $99:


  Mã:
   new-instance v5, lcom/android/server/policy/globalactions$99;
  
    sget-boolean v4, lcom/android/server/policy/globalactions;->mnewfeatureform:z
  
    if-eqz v4, :cond_7
  
    const v4, 0x108095f
  
    :goto_4
    const v6, 0x10408cf
  
    move-object/from16 v0, p0
  
    invoke-direct {v5, v0, v4, v6}, lcom/android/server/policy/globalactions$99;-><init>(lcom/android/server/policy/globalactions;ii)v
  - search đoạn sau:


  Mã:
  iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mconfirmpowerofficonresid:i
  thuộc đoạn này:


  Mã:
  iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mconfirmpowerofficonresid:i
  
    const v1, 0x108095f
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mrestarticonresid:i
  
    const v1, 0x1080960
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mconfirmrestarticonresid:i
  
    const v1, 0x108095c
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->memergencyiconresid:i
  - xóa đoàn này đi:


  Mã:
    const v1, 0x108095f
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mrestarticonresid:i
  
    const v1, 0x1080960
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mconfirmrestarticonresid:i
  thành như sau:


  Mã:
  iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->mconfirmpowerofficonresid:i
  
    const v1, 0x108095c
  
    iput v1, p0, lcom/android/server/policy/globalactions;->memergencyiconresid:i
  - mở /smali/com/android/server/policy/ globalactions$singlepressaction
  - search:


  Mã:
  # instance fields
  - thêm trên nó:


  Mã:
  # static fields
  .field public static rebootmode:i
  
  .field public static final rebootoptions:[ljava/lang/string;
  
  .field public static final rebootstring:[ljava/lang/string;
  - thành như sau:


  Mã:
  .end annotation
  
  .annotation system ldalvik/annotation/innerclass;
    accessflags = 0x40a
    name = "singlepressaction"
  .end annotation
  
  # static fields
  .field public static rebootmode:i
  
  .field public static final rebootoptions:[ljava/lang/string;
  
  .field public static final rebootstring:[ljava/lang/string;
  
  # instance fields
  - search đoạn sau:


  Mã:
  .method protected constructor <init>(ii)v
  - thêm trên nó:


  Mã:
  .method static constructor <clinit>()v
    .registers 9
  
    const/4 v8, 0x5
  
    const/4 v7, 0x4
  
    const/4 v6, 0x3
  
    const/4 v5, 0x2
  
    const/4 v4, 0x1
  
    const/4 v3, 0x0
  
    new-array v0, v8, [ljava/lang/string;
  
    const-string/jumbo v2, "reboot"
  
    aput-object v2, v0, v3
  
    const-string/jumbo v2, "hot reboot"
  
    aput-object v2, v0, v4
  
    const-string/jumbo v2, "download"
  
    aput-object v2, v0, v5
  
    const-string/jumbo v2, "recovery"
  
    aput-object v2, v0, v6
  
    const-string/jumbo v2, "safe mode"
  
    aput-object v2, v0, v7
  
    sput-object v0, lcom/android/server/policy/globalactions$singlepressaction;->rebootstring:[ljava/lang/string;
  
    new-array v1, v8, [ljava/lang/string;
  
    const-string v2, "reboot"
  
    aput-object v2, v1, v3
  
    const-string v2, "hot reboot"
  
    aput-object v2, v1, v4
  
    const-string v2, "download"
  
    aput-object v2, v1, v5
  
    const-string v2, "recovery"
  
    aput-object v2, v1, v6
  
    const-string v2, "safe mode"
  
    aput-object v2, v1, v7
  
    sput-object v1, lcom/android/server/policy/globalactions$singlepressaction;->rebootoptions:[ljava/lang/string;
    return-void
  .end method
  - thành như sau:


  Mã:
  # direct methods
  .method static constructor <clinit>()v
    .registers 9
  
    const/4 v8, 0x5
  
    const/4 v7, 0x4
  
    const/4 v6, 0x3
  
    const/4 v5, 0x2
  
    const/4 v4, 0x1
  
    const/4 v3, 0x0
  
    new-array v0, v8, [ljava/lang/string;
  
    const-string/jumbo v2, "reboot"
  
    aput-object v2, v0, v3
  
    const-string/jumbo v2, "hot reboot"
  
    aput-object v2, v0, v4
  
    const-string/jumbo v2, "download"
  
    aput-object v2, v0, v5
  
    const-string/jumbo v2, "recovery"
  
    aput-object v2, v0, v6
  
    const-string/jumbo v2, "safe mode"
  
    aput-object v2, v0, v7
  
    sput-object v0, lcom/android/server/policy/globalactions$singlepressaction;->rebootstring:[ljava/lang/string;
  
    new-array v1, v8, [ljava/lang/string;
  
    const-string v2, "reboot"
  
    aput-object v2, v1, v3
  
    const-string v2, "hot reboot"
  
    aput-object v2, v1, v4
  
    const-string v2, "download"
  
    aput-object v2, v1, v5
  
    const-string v2, "recovery"
  
    aput-object v2, v1, v6
  
    const-string v2, "safe mode"
  
    aput-object v2, v1, v7
  
    sput-object v1, lcom/android/server/policy/globalactions$singlepressaction;->rebootoptions:[ljava/lang/string;
    return-void
  .end method
  
  .method protected constructor <init>(ii)v
  - tải file 5way_smali_mm.zip về giải nén ra lấy các file smali copy vào /smali/com/android/server/policy

  - recompile lại là xong !

  credit and thanks:

  @kmokhtar79
  @kep2008
  @repulsa

 4. #4
  trunglunmaihan Guest
  ad chi e duong dan file nay o dau khong ah. update-script.

 5. #5
  hieukazuo Guest
  bác mạnh cho e hỏi sao e k decom file systumui của rom 6.0 đc vậy bác?
  nếu đc bác xem giúp e với.
  https://mega.nz/#!clzd2rhq!htoqoep36syowcubeno_aa4e5ye7pc55r_fvbmm s5_m

 6. #6
  haohoa2766 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi mrlion
  bác mạnh cho e hỏi sao e k decom file systumui của rom 6.0 đc vậy bác?
  nếu đc bác xem giúp e với.
  https://mega.nz/#!clzd2rhq!htoqoep36syowcubeno_aa4e5ye7pc55r_fvbmm s5_m
  apktool chưa fix được hết lỗi trên ban 6.0.1, đợi thêm nhé !

 7. #7
  kakamod Guest
  bác mạnh ơi sắp có apktool decom 6.0.1 chưa ạ? con s5 e lên 6.0.1 chả mod đc gì buồn quá

  gửi từ sm-g900s của tôi bằng cách sử dụng tapatalk

 8. #8
  dinhthang1993 Guest
  nhờ bác mạnh_it hướng dẫn ae thêm nút bật tắt nhanh 3g trên quicktoogle ạ.

 9. #9
  vieclamthanhphohochiminh Guest
  bác cho e xin bài hướng dẫn deodex rom stock samsung s7 với ạ. android 6.0.1 ạ. e seach google mà ko thấy. @@

 10. #10
  thungoc Guest
  bác ơi e bort 6.0 gap loi . com.android.phone da dung. fix có dc k bác

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •